Антоніми до слова Екстенсивний

Антоніми до слова Екстенсивний

Подібні по значенню до слова Екстенсивний

Приклади використання слова Екстенсивний

І цей екстенсивний зріст зумовлений інтенсивним зростом наукової точності.

Ортега-і-Гассет Хосе, Бунт мас

Для аналізу економічної активності трудового потенціалу ви-окремимо її екстенсивний та інтенсивний аспекти.

Васильченко В., Управління трудовим потенціалом

Якщо інтенсивний фактор справляв по-зитивний вплив, то екстенсивний впливав негативно.

Моторин Р., Система національних рахунків

У межах розширеного відтворення можна виокремити три типи розвитку потенціалу підприємства: екстенсивний (традиційний), інтенсивний (інноваційний) і екстенсивно-інтенсивний (змішаний).

Федонін О., Потенціал підприємства

Особливу увагу треба приділити ефективності виробництва, з’ясуванню того, має воно екстенсивний чи інтенсивний характер, ритмічності роботи, продуктивності праці та іншим аналогічним показникам.

Мозговий О., Фондовий ринок

Розрізняють екстенсивний та інтенсивний типи відтворення робочої сили.

Завіновська Г., Економіка праці

У той же час існує і так зване відносне аграрне перенаселення, причиною якого є екстенсивний шлях розвитку аграрного сектору, недостатньо продуктивне використання наявних земельних ресурсів.

Тимочко Н., Економічна історія України

До того ж у зв’язку з падінням народжуваності число зайнятих у народному господарстві припинило збіль-шуватися, а отже, зник головний екстенсивний фактор зростання виробництва.

Тимочко Н., Економічна історія України

Аналіз галузевої структури економіки дозволяє визначити превалюючий тип розвитку (промисловий, аграрно-промисловий, аграрний), а також виявити основні чинники економічного зростання, екстенсивний чи інтенсивний розвиток.

Пухтаєвич Г., Аналіз національної економіки

Назвіть екстенсивний та інтенсивний чинники продуктивності праці.

Пухтаєвич Г., Аналіз національної економіки