Антоніми до слова Регресивний

Антоніми до слова Регресивний

Подібні по значенню до слова Регресивний

Приклади використання слова Регресивний

«Свіжа пам’ять» справді може бути чу дова, бо ж амнезія має регресивний харак тер.

Борунь Кшиштоф, Восьме коло пекла

Регресивний аналіз дав змогу створити таку модель:

Лук’янець Т., Рекламний менеджмент

Регресивний аналіз (статистичний метод аналізу даних для визначення залежності однієї змінної величини від іншої або кількох незалежних змінних величин).

Лук’янець Т., Рекламний менеджмент

При обробці даних використовують метод підсумовування відповідей та визначення їх структури за варіантами відповідей; методи статистичного аналізу попиту (кореляційний та регресивний аналізи) тощо.

Савощенко А. С., Інфраструктура товарного ринку

Такі методи, як статистичний аналіз, лінійне програмування, регресивний аналіз значно підвищують ефективність використання інформації.

Гужва В., Інформаційні системи в міжнародному бізнесі

Регресивний аналіз для визначення майбутніх грошових потоків Процентний метод складання прогнозних форм фінансової звітності дає позитивні результати за умови збереження стабіль-них співвідношень між продажем і зростанням активів.

Суторміна В., Фінанси зарубіжних корпорацій

Як відхилення від закономірного процесу економічного розвитку в окремі періоди для ряду країн може мати (і має) місце регресивний тип зростання, для якого характерне тривале зниження обсягів суспільного виробництва.

Кривенко К., Політична економія

Регресивний метод, або метод «зменшеного залишку», передбачає визначення амортизаційних відрахувань на основі фіксованого відсотка від несписаної (залишкової) балансової вартості основного капіталу.

Ласкавий А., Менеджмент продуктивності

Регресивний сорит можна отримати з регресивного полісилогізму шляхом виключення висновків передуючих силогізмів і менших засновків, що випливають з них.

Кирик Д., Логіка

Регресивний сорит починається із засновку, що вміщує в собі суб" єкт висновку, і закінчується засновком, що вміщує в собі предикат висновку.

Кирик Д., Логіка